Adwent; radosny czas oczekiwania na przyjście Jezusa.

„Spuście rosę niebiosa” -  jest to modlitwa proroka Izajasza, błagającego Boga o rychłe przyjście Zbawiciela. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Adwent, to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Dobrze wykorzystajmy go dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.

W adwencie ważne miejsce zajmuje silnie zakorzenione w pobożności polskiej Msza Święta wotywna o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Roraty. Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy Świętej roratniej sięgają XII w. Roraty w naszym kościele codziennie rano o godz. 6.30. Bardzo prosimy, by dzieci przychodziły do kościoła z lampionami oraz z podpisanymi serduszkami czy ozdobami choinkowymi, na których będą wypisane dobre uczynki wykonane dla Pana Jezusa.